Úvod / Dokumenty ŠD / Školní řád ŠD

Školní řád ŠD

 • Provozní doba ŠD – ranní družina 7:00 – 7:45

                                         - odpolední družina 12:15 – 16:00

 • Poplatek ve ŠD – na jedno pololetí je 500,-Kč
 • ŠD užívá prostory I., II. a III. třídy, tělocvičny, zahrady a hřiště.
 • Přihlašování žáka ke vzdělávání v ŠD – žáky přihlašují do ŠD zákonní zástupci zápisnými lístky. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
 • Kritéria přijetí žáka do ŠD – přednostně jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku. Dle kapacitních možností mohou být přijati i žáci 4. a 5. ročníku.
 • Ukončení vzdělávání žáka v ŠD – o ukončení vzdělávání v ŠD vyrozumí vychovatelku zákonní zástupci písemně.
 • Vyloučení žáka ze ŠD – ředitelka ZŠ může vyloučit žáka ze ŠD za opakované zvlášť závažné porušení Vnitřního řádu školní družiny (ubližování ostatním, ničení majetku školy a svévolné opuštění školní družiny).
 • Omlouvání žáka ze ŠD – rodiče omlouvají žáka písemně a to vždy předem, bez písemné omluvenky nebude žák omluven.
 • Žáka si může zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvednout osobně kdykoliv  v průběhu provozu ŠD.
 • Odchody žáků do zájmových kroužků – za bezpečný přechod žáků do zájmových kroužků a zpět odpovídá vedoucí příslušného kroužku.
 • Odchod ze ŠD – odchody žáků ze ŠD se uskutečňují dle uvedených údajů na přihlášce do ŠD, na kterých zákonní zástupci uvádějí čas odchodu a s kým žák odchází. V případě změny zákonní zástupci napíší požadavek písemně. Nelze propustit žáka na základě telefonické žádosti.
 • Postup při nevyzvednutí žáka
  • Vychovatelka telefonicky vyrozumí zákonného zástupce žáka  a ředitelku školy.
  • Vyčká s žákem do příchodu pověřeného dospělého.
  • Popř. předá dítě zodpovědné dospělé osobě – zaměstnanci ZŠ (školnici,…), která počká s dítětem do příchodu zákonného zástupce nebo pověřeného dospělého.
 • Vychovatelka PŘEBÍRÁ žáky PO SKONČENÍ vyučování tzn. po 4., 5. a 6. vyučovací hodině.
 • Dočasné umístění žáků do ŠD – při čekání na zájmové kroužky zapisuje vychovatelka tyto žáky do docházkového sešitu – nepravidelná docházka.
 • Pitný režim
  • využití školního čaje
  • žáci si mohou přinést své vlastní nápoje
  • příprava sirupu zakoupeného z příspěvků na družinu
 • Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD – za dodržování všech bezpečnostních předpisů odpovídá vychovatelka ŠD (ve třídě, tělocvičně, při pobytu na zahradě, na vycházkách a na hřišti).
 • Psaní DÚ ve ŠD – žáci si mohou psát DÚ ve ŠD s písemným souhlasem zákonných zástupců.
 • Za hračky, knihy, CD, mobil a jiné osobní věci, které si žáci přinesou z domova, zodpovídají sami žáci.
 • Oblečení ve ŠD – žáci jsou povinni mít jiné oblečení na školní zahradu – sportovní obuv, tepláky aj. dle ročního období.
 • Styk s rodiči – po domluvě s vychovatelkou ŠD
 • Režim ŠD - 07:00 – 07:45 – klidové hry, pobyt v tělocvičně

                               12:15 – 13:30 – odpočinkové činnosti – klidové hry

                               13:30 – 15:15 – rekreační činnosti, zájmové útvary

                               15:15 – 16:00 – klidové hry, pobyt venku, pobyt v tělocvičně                                      

 • zájmové činnosti zaměřené na výtvarnou, pracovní, hudební, literární, dramatickou a tělesnou výchovu
 • příprava na vyučování (např. psaní DÚ)
 • pobyt na školní zahradě, vycházky a sezónní činnosti (změna vyhrazena).

S vnitřním řádem školní družiny byli zákonní zástupci žáka seznámeni prokazatelným způsobem.
Projednána na pedagogické radě dne: 29. 8. 2022
Nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022
V Kudlovicích dne 26. 8. 2022 vypracovala:
Dagmar Krejčiříková, DiS. - vychovatelka ŠD