Úvod / Základní škola / Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025, který se koná

V PONDĚLÍ 8. 4. 2024 od 14:00 hod.

V den zápisu budou přijímány žádosti o přijetí dítěte, které je narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, a dále žádosti dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky bude přijata tato žádost.

U zápisu je nutné předložit

  • rodný list přihlašovaného dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Pro urychlení administrativního procesu zápisu bude v mateřské škole připraven k vyzvednutí Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, který přinese zákonný zástupce pečlivě vyplněný s sebou v den zápisu.

Průběh zápisu

1. Motivační část

Orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte pedagogem. Tato část zápisu bude probíhat hravou a pro dítě příjemnou formou.

2. Formální část

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, odevzdání vyplněného dotazníku, přidělení registračního čísla.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy. Seznamy přijatých dětí pod registračním číslem budou zveřejněny také na vstupních dveřích MŠ a ve vývěsní skříňce ZŠ nejpozději do 22. 4. 2024.

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu. Je nutno, aby si zákonní zástupci toto číslo zapamatovali.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště do 1. ročníku od 1. 9. 2024 si zákonní zástupci budou moci vyzvednout do 14 dnů od zveřejnění.

Pro školní rok 2024/2025 lze přijmout 15 dětí.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Mgr. Barbora Havlíková
ředitelka školy