Úvod / Mateřská škola / Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole tvoří základní částka ve výši 500,-Kč a je stanovena vždy měsíčně.
Školné se stanoví k 1. 9. příslušného školního roku.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje

Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů, stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. 

Děti, které nebudou v době letního omezení provozu docházet do MŠ, jsou od úplaty osvobozeny. Ostatní děti budou hradit úplatu za předškolní vzdělávání v plné výši. 

Osvobození od úplaty školného

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi - zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči  
- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě 
- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. 

Aktualizováno dne 1. 9. 2022