Úvod / Naše škola / Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 106/1999 Sb.

Způsob, jakým škola naplňuje úkoly vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.

Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště
IČO: 75021536
Bank. spojení: 1545977369/0800
Telefon: 725166595
E-mail: zskudlovice@zsmskudlovice.cz

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Obecná ustanovení

Jako statutární orgán školy vydávám tuto směrnici o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) stanoví povinnost státních orgánů, orgánů územní samosprávy, veřejných institucí hospodařících s veřejnými prostředky a dalších povinných subjektů poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, stanoví podmínky, za nichž se informace poskytují, a stanoví postup vyřizování žádostí.

II. Základní informace

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je obec Kudlovice. Součásti příspěvkové organizace jsou: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Ředitelka školy je jmenována na základě konkurzního řízení vyhlášeného zřizovatelem školy. Pravomoci a působnost ředitelky školy je dána zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

III. Přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení

Pracovníkem oprávněným k přijímání žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení je:
ředitelka školy Mgr. Barbora Havlíková
telefon: 725 166 595 
e-mail: zskudlovice@zsmskudlovice.cz

IV. Postup při vyřizování žádostí a odvolání se

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy. Postup stanoví zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Odvolání je přípustné proti rozhodnutí ředitelky školy podle § 165, odst. 2 zákona č. 561/204 Sb., v platném znění ve lhůtě uvedené v rozhodnutí podáním u ředitelky školy, která odvolání postoupí k vyřízení a konečnému rozhodnutí krajskému úřadu.

V. Přehled nejdůležitějších předpisů,

kterými se organizace při výkonu své působnosti řídí:
- Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění
- Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
- Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Všechny výše uvedené zákony a vyhlášky jsou k dispozici v kanceláři školy v úředních hodinách pro veřejnost ve středu od 14.00 do 16.00 hod. nebo na základě telefonické dohody.

VI. Závěrečná ustanovení

Výroční zprávy školy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Součástí této směrnice jsou přílohy: sazebník úhrad a vzor žádosti 
o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení.

Tato směrnice nabývá platnosti 10. 1. 2009.

V Kudlovicích 1. 9. 2016

Mgr. Barbora Havlíková, ředitelka školy

Příloha č. 1
Sazebník úhrad
Sazebník úhrad je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., 
o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn z poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Hradí se skutečné náklady na materiál a mzdu pracovníka poskytujícího informace.
Kopie A4 černobílá jednostranná 1 Kč/ks, oboustranná 2 Kč/ks
Kopie A4 barevná jednostranná 4 Kč/ks, oboustranná 8 Kč/ks
CD - ROM 15 Kč/ks
Poštovné dle sazebníku České pošty + cena obálky