Úvod / Naše škola / Školská rada

Školská rada

Členové Školské rady

  • Mgr. Jana Bičánková
    zástupce školy
  • Bc. Alan Olšák
    zástupce zřizovatele
  • Mgr. Dagmar Šiková Dis.
    zástupce rodičů (předseda)

Jednací řád Školské rady zřízené při ZŠ a MŠ Kudlovice

1) Školská rada (dále jen ŠR) je orgán, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a  zřizovateli spolupodílet se na správě školy (dle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon).

2) ŠR má 3 členy (zástupce zřizovatele, rodičů žáků a zaměstnanců školy), zřizuje ji obec Kudlovice jako zřizovatel.

3) ŠR zasedá dle potřeby, nejméně však 2x ročně, schůze svolává předseda ŠR nejméně 14 dní před jejím zasedáním, předseda rovněž navrhuje program jednání ŠR.

4) Členové ŠR se zúčastňují zasedání ŠR osobně, jako host se účastní zasedání ŠR ředitelka školy. Podklady pro jednání zajišťují členové ŠR a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.

5) Při rozhodování ŠR hlasují její členové aklamací. K přijetí platného usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů ŠR. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6) O jednání ŠR  vyhotovuje pověřený člen ŠR zápis, k zápisu se přikládá prezenční listina, pověřený člen ŠR zápis ověřuje.

7) Nejméně jednou ročně ŠR informuje o své činnosti rodiče, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy.

8) Tento jednací řád byl přijat na prvním zasedání ŠR ZŠ a MŠ Kudlovice konaném dne 14. 12. 2015 a tímto dnem taktéž nabývá účinnosti.

V Kudlovicích  14. 12. 2015

Zápisy z jednání Školské rady:

V příloze článku