Úvod / Mateřská škola / Zápis do MŠ / Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

 PRO ROK 2024/2025

KONANÝ V OBDOBÍ 

OD 13. DO 17. KVĚTNA 2024

Dle školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Předškolní vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v termínu zápisu do spádové mateřské školy. Spádovou mateřskou školou, pro děti s místem trvalého pobytu Kudlovice, je Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, individuálním vzděláváním dítěte. Individuální vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce písemně v den zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (účinnost od 1. 9. 2017).

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami je možné zařadit do běžných tříd mateřských škol nebo do tříd speciálních pro děti s vadou řeči pouze na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení.

Děti jsou přijímány ke zkušebnímu pobytu, a to od data nástupu do mateřské školy nejdéle po dobu tří měsíců. Ukončení docházky v průběhu zkušební lhůty doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení (PPP, SPC). Toto neplatí pro děti, u kterých je předškolní vzdělávání povinné. 

V den nástupu do MŠ musí být dítě schopné předškolního vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona, v platném znění, § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). Toto neplatí pro děti, u kterých je předškolní vzdělávání povinné. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

ORGANIZACE ZÁPISU

TISKOPISY K ZÁPISU – tiskopisy Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy www.zsmskudlovice.cz 

DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ

Poštou – MŠ Kudlovice, Kudlovice 290, 68703

Datovou schránkou (ID schránky školy je zzpy8sb)

E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (mskudlovice@zsmskudlovice.cz)

Osobní dodáním - potřebné dokumenty dodat na adresu MŠ Kudlovice 290 osobním předáním učitelce MŠ.

K ZÁPISU NUTNO DOLOŽIT

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Kopie rodného listu přihlašovaného dítěte

U samoživitelů, pěstounů atd. soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče či další podstatné doklady, které by mohly ovlivnit rozhodnutí o přijetí

Doložení řádného očkování dítěte – Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 Zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Přijímání žádostí bude ukončeno 17. 5. 2024 v 16.00 hod.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ -  na webových stránkách školy www.zsmskudlovice.cz

Kritéria jsou stanovena na základě cíle činnosti mateřské školy, kterým je poskytování předškolního vzdělávání 3 - 6letých dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel. Proto kritéria vycházejí prioritně ze vzdělávacích potřeb dětí, i když mateřská škola plní také funkci sociální – dohled nad dítětem.

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

Žádosti budou posouzeny podle předložených dokladů a bodově ohodnoceny podle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025, která jsou zveřejněna na internetových stránkách školy www.zsmskudlovice.cz. Žádosti budou posuzovány k poslednímu dni zápisu, tj. 17. 5. 2024.

Na zveřejněném seznamu všech rozhodnutí budou uvedena pouze registrační čísla jednotlivých žádostí.

Registrační číslo žádosti bude zákonným zástupcům oznámeno osobně, e-mailem nebo telefonicky.

Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci dítěte možnost dne 22. 5. 2024 od 10.00 do 16.00 hod. vyjádřit se ke zhodnocení předložených podkladů a nahlédnout do spisu.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Přijatým dětem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zákonným zástupcům doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci zasláno písemně.

 

V Kudlovicích dne 3. 4. 2024                          Markéta Kordulová, zástupkyně ředitelky 
Mgr. Barbora Havlíková, ředitelka