Úvod / Školní jídelna / Dokumenty / Vnitřní řád Školní jídelny při ZŠ a MŠ Kudlovice

Vnitřní řád Školní jídelny při ZŠ a MŠ Kudlovice

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) vydává ředitelka školy a školského zařízení tento vnitřní řád. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 O školním stravování, vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 O nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích. Školní stravování se řídí platnými právními předpisy.

1. PRÁVA ŽÁKŮ A POVINNOSTI ŽÁKŮ

Každý žák naší školy má právo na poskytování stravování ve školní jídelně.

Stravovaný žák má nárok na dotované stravné pouze v případě přítomnosti ve škole nebo v první den nepřítomnosti (při nemoci).

Stravovaný žák má povinnost šetrně nakládat se zařízením školní jídelny, dbát na čistotu prostředí kolem sebe a dodržovat zásady stolování. Po jídle si každý strávník uklidí nádobí na místo k tomu určené (výdejní okénko) . Strávník je povinen řídit se vnitřním řádem a hradit úplatu za stravování.

Za svévolně nebo z nedbalosti poškozený majetek školy bude vyžadována odpovídající náhrada.

Pokud se žák ve školní jídelně nestravuje, nesmí konzumovat ani nápoje ve školní jídelně.

2. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Zákonný zástupce žáka školy má právo přihlásit své dítě ke školnímu stravování. Vyplněnou přihlášku ke stravování odevzdá vedoucí ŠJ a zajistí souhlas k inkasu u svého peněžního ústavu.

Zákonný zástupce žáka školy má právo v první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole, vyzvednout oběd do 11.30 hodin (v chodbě školní kuchyně do vlastního  jídlonosiče). Další dny nemá nárok na dotované stravné. Zákonný zástupce se může vyjadřovat ke školnímu stravování.

3. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Odhlašování ze stravování

Pokud jeho dítě není ve škole přítomno, musí zákonný zástupce oběd odhlásit a to den předem do 14:00 hodin:

 • na mobilní telefon ŠJ u vedoucí Věry Němečkové - +420725166591
 • nebo na emailové adrese:  kuchyne@zsmskudlovice.cz
 • v kanceláři vedoucí ŠJ

Pouze ve výjimečných případech, /bezmasá jídla/ ráno v den nepřítomnosti žáka do 7.00 hodin

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada a budou strávníkovi naúčtovány režijní náklady za každý neodhlášený oběd.

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Výše stravného (platné od 1. 9. 2022):

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni po dobu školního roku, ve kterém dosahují věk

 • Žáci 7-10 let cena za 1 oběd 30,-Kč
 • Žáci 11-14 let cena za 1 oběd 35,-Kč
 • Cizí strávníci – důchodci cena za 1 oběd 100,- Kč (důchodce 90,-, obecní program 10,-)
 • Pracovníci OÚ cena za 1 oběd 100,- Kč

Od každého strávníka se vybírá záloha na stravné ve výši 500,- Kč, která bude vrácena po ukončení stravování ve škole.

Způsob úhrady stravného

1. Inkaso

2. V hotovosti - cizí strávníci nebo ve výjimečných případech (neprovedené platby)

Inkasní platby se uskuteční po uzávěrce uplynulého měsíce; platí se podle skutečně odebraných obědů a svačin zpětně (tzn. za září se platí v měsíci říjnu atd.) a to do 15. dne v měsíci.

Pokud neproběhne bezhotovostní platba, bude strávník (zákonný zástupce) na tuto skutečnost upozorněn a je nutno stravné zaplatit hotově do konce měsíce.

V hotovosti se platí po uzávěrce (cizí strávníci) do 24. dne následujícího měsíce u vedoucí ŠJ.

Hlášení změn

Zákonný zástupce je povinen vedoucí ŠJ nahlásit změnu:

 • stravovací zvyklosti (jiné dny)
 • způsob placení stravného, změna čísla účtu nebo peněžního ústavu
 • adresy, jména
 • ukončení docházky – přestup na jinou školu, vyrovnání případných přeplatků, nedoplatků.

4. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

Žáci se řídí vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny a kuchařky.

Pro maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po dobu výdeje jídel zajištěn v jídelně dohled. Případný úraz či nevolnost hlásí strávníci pedagogům nebo pracovnicím jídelny.

Do prostoru školní jídelny není povolen přístup osobám, které se tam nestravují.

Ve školní jídelně je zajišťován denně úklid před zahájením výdeje.  Mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje a jiné) zajišťují pracovníci jídelny ve spolupráci s pedagogy.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny s kuchařkou. Aktuální jídelní lístek je vyvěšen

ve školní jídelně, na chodbě a na webových stránkách školy

5. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY

Provozní doba ŠJ: 5.30 – 15.30 hod.

Výdejní doba:

 • přesnídávka pro žáky od 8.45 do 9.00 hodin
 • výdej jídla pro důchodce a cizí strávníky do jídlonosičů v 10.45 hodin
 • výdej stravy do várnic pro MŠ od 11.00 do 11.10 hodin
 • výdej oběda pro žáky od 11.40 do 12.10 hodin

Za správnou teplotu a kvalitu jídel při výdeji zodpovídá kuchařka.

Strávníci si odebírají polévku a potom další jídlo u výdejního okénka. Nápoje a saláty si sami strávníci berou na stole v jídelně.

6. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLNÍ JÍDELNY ZE STRANY ŽÁKŮ

Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.

Jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny. Nevynášejí nádobí ani potraviny ze školní jídelny.

7. EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID – 19

V případě výskytu infekčních onemocnění COVID – 19 je postupováno dle Doporučení MZ ČR  https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-zahajeni-skolniho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probihajici-pandemii-onemocneni-covid-19/

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i návštěvníci školy nebo školní jídelny. Je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách školy.

 

V Kudlovicích 1. 9. 2022