Úvod / Dokumenty ŠD / ŠVP / Kalendářní plán činností

Kalendářní plán činností

ZÁŘÍ

 • poučení žáků o bezpečnosti o řádu školní družiny
 • seznámení s prostředím ŠD
 • přivítání nových žáků
 • výtvarná soutěž - Moje vysněná škola
 • tematické vycházky, příroda v období babího léta, pozorování světla a stínu, určování času podle Slunce
 • pouštění vlaštovek, soutěž školní družiny
 • pohybové a sportovní hry na školní zahradě

ŘÍJEN

 • tematické vycházky - Místo kde žijeme, náš domov, naše vesnice
 • bezpečně na ulici, dopravní značky, orientace v obci
 • barvy kolem nás, zapouštění barev, zpracovávání podzimních listů
 • výtvarně – pracovní činnosti na téma podzim, drak, ježek
 • podzimní akce - dlabání dýní

LISTOPAD

 • těšíme se na zimu
 • umět pomoci sobě a kamarádovi, základy zdravovědy, prevence úrazů, první pomoc
 • turnaj ve stolní hře Člověče, nezlob se
 • nácvik divadelního představení Z pohádky do pohádky
 • konstruktivní hry se stavebnicemi

PROSINEC

 • kouzelné Vánoce ve školní družině
 • Advent
 • Čertí rej – odpoledne plné her, zábavy /čerti a čertice/
 • mikulášská nadílka
 • dopisy Ježíškovi
 • výroba vánočních dárků, přáníček
 • vánoční besídka u stromečku, koledy, říkanky, zvyky

LEDEN

 • vernisáž pro rodiče Zima, výtvarné zpracování i abstraktní práce
 • turnaj ve stolních hrách /šachy, dáma, domino/
 • tanec - to je pohyb, nácvik jednoduchých choreografií, JUST DANCE
 • hrajeme divadlo, výroba loutek na špejlích, improvizace
 • pobyt na školní zahradě, bobování, koulování, stavby ze sněhu…
 • hudební školička – hudební nástroje hrou – Náš orchestr

ÚNOR

 • mediální výchova, rozhovory, besedy
 • hry cvičící pozornost a paměť /puzzle, piškvorky/
 • výroba papírových karnevalových masek
 • Pohádkový maškarní karneval
 • výroba dárků k zápisu do 1. třídy
 • čajový dýchánek
 • zimní mini olympiáda

BŘEZEN

 • vítáme jaro
 • výtvarné a rukodělné činnosti, první jarní kytky
 • chystáme se na Velikonoce
 • zdobení a barvení kraslic
 • velikonoční výrobky
 • dětská literatura, má knihovnička, návštěva knihovny v obci
 • didaktické hry
 • modely budoucnosti - módní přehlídka

DUBEN

 • DEN ZEMĚ – úklid obce a okolí školy, hry a naučné úkoly s ekologickou tématikou
 • BESIP – dopravní výchova, cyklosoutěž, koloběžkiáda
 • pobyt na školní zahradě, výroba domečků pro drobný hmyz
 • výtvarná soutěž – Máme rádi přírodu
 • Čarodějnický rej

KVĚTEN

 • výroba dárků ke Dni matek a otců
 • školní besídka, nácvik programu
 • práce s časopisy /křížovky, hádanky, sudoku, mandaly/
 • multikulturní týden
 • malování na chodník
 • sportovní pětiboj
 • barevný týden

ČERVEN

 • těšíme se na prázdniny
 • dětský den, zábavné odpoledne
 • léto, pestrost v přírodě, výroba herbáře
 • hry na školní zahradě, koupání, otužování
 • úklid školní družiny
 • bezpečně na prázdniny

Spolupracujeme na přípravě všech větších akcí naší školy. Během školního roku operativně měníme plány akcí ve školní družině v závislosti na aktuální nabídce.

 

Časový plán

 • Časový plán ŠVP školní družiny je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu (5 let). Obsahuje výběr možných činností, ze kterých bude vychovatelka volit podle aktuálního složení žáků oddělení a tvořivě reagovat na změny. Pro jednotlivé náměty se počítá s průběžným působením vychovatelky, s činnostmi vyplývajícími z týdenní skladby zaměstnání i s příležitostnými akcemi. Vnitřní evaluace školní družiny spočívá v průběžném sebehodnocení práce vychovatelky. Vnější hodnocení provádí vedení školy, zřizovatel a Česká školní inspekce. Cennou zpětnou vazbou jsou ohlasy rodičů a názory žáků.

Materiální podmínky

 • Školní družina využívá pro svou činnost místnost jedné z vyučovacích tříd, která je vybavena nábytkem, hrami a hračkami. Žáci mají k dispozici výběr stolních her, hračky, dětské časopisy, dětskou knihovnu. Vychovatelka sleduje další možnosti doplňování materiálních podmínek, zejména pro výtvarnou a sportovní činnosti. Příležitostně navštěvujeme školní tělocvičnu i počítačový koutek. Pro pobyt venku dětem slouží zahrada školy. Na vycházky chodíme do přírody v okolí školy.

Personální podmínky

 • Pedagogické působení zajišťuje v naší školní družině jedna kvalifikovaná vychovatelka.

Ekonomické podmínky

 • Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno za úplatu, která se provádí pololetně převodem na účet školy.

Poplatky ve školní družině

 • Ředitelka školy stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 70 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností 1. 9. 2016 - celkem 350 Kč za pololetí.
 • Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

 • Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost, na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

 • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
 • Veškeré zjištěné nedostatky – vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.
 • Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, lékařskou pomoc
 • Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠD

 • Vytváříme vhodnou strukturu režimu žáků v družině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu.
 • Dodržujeme pitný režim.
 • Dbáme na zdravé prostředí užívaných prostorů školní družiny.
 • Ochrana žáků před úrazy:
 • výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů
 • dostupnost prostředků první pomoci

Psychosociální podmínky

 • Dbáme na klidné prostředí a příznivé sociální klima – otevřenost v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, pomoc druhému, sounáležitost s oddělením školní družiny a školou.
 • Respektování k potřebám jedince a jeho osobním problémům.
 • Chráníme žáky před násilím a šikanou.
 • Vytváříme podmínky pro spoluúčást žáků na životě školy a ŠD
 • Respektování k individualitě žáka, jeho hodnocení.
 • Informování žáků i jejich rodičů o činnosti školní družiny a jejím vnitřním životě.