Úvod / Dokumenty ŠD / ŠVP / Konkrétní vzdělávací cíle ve školní družině

Konkrétní vzdělávací cíle ve školní družině

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny.

 1. Kompetence k učení
 • žák se učí s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale i vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, získané poznatky uplatňuje v praktických situacích a dalším učením
 1. Kompetence k řešení problémů
 • žák si všímá dění i problémů a tyto mu jsou motivací k řešení dalších problémů a situací
 • chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, přichází s novým řešením
 • dovede se přizpůsobit změnám – je flexibilní
 • započaté činnosti dokončuje
 1. Komunikativní kompetence
 • žák ovládá řeč a vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi
 • komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými
 • dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky, komunikuje kultivovaně
 1. Sociální a interpersonální kompetence
 • žák samostatně rozhoduje o činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky
 • projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné i nevhodné chování
 • vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit
 • ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout kompromis, je schopen respektovat jiné, je tolerantní.
 1. Občanské kompetence
 • žák si uvědomuje svá práva i práva druhých
 • učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů
 • dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých, chová se odpovědně i s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí – přírodní i společenské
 • váží si tradice i kulturního dědictví
 • k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně
 1. Kompetence k trávení volného času
 • žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času
 • umí si vybrat zájmové činnosti, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálně
 • umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času